Img

กฎหมายแรงงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทั่วไป  แต่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในบางสาขาอาชีพเท่านั้น  ซึ่งจัดทำขึ้นตามการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสัญญาจ้างในระดับ รายบุคคลหรือการต่อรองร่วมกันระหว่างกลุ่มนายจ้างกับสหภาพแรงงาน  (Collective Bargaining)

สาขาอาชีพที่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำมีดังนี้   (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2551)

-          งานก่อสร้าง                                  8.50 – 12.50    ยูโร ต่อชั่วโมง
-          งานซ่อมหลังคา                                   10.20           ยูโร ต่อชั่วโมง
-          งานทาสีและขัดสี                           7.15 - 10.73     ยูโร ต่อชั่วโมง
-          งานทำความสะอาดตึก                   6.36 – 7.87       ยูโร ต่อชั่วโมง
-           งานช่างไฟฟ้า
                - ในภาคตะวันออก                          7.90              ยูโร ต่อชั่วโมง
               - ในภาคตะวันตก                           9.40               ยูโร ต่อชั่วโมง
-          งานไปรษณีย์                                8 – 9.80              ยูโร ต่อชั่วโมง

บาง พื้นที่ในบางรัฐ  อาจมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นในบางสาขาอาชีพ แต่ไม่ได้บัญญัติเป็นกฎหมาย   อาทิ  งานช่างทำผมในรัฐบาวาเรีย  หรืองานพนักงานผู้รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในฮัมบวร์ก

แต่อย่างไรก็ ดี  ก็ได้มีการกำหนดมาตรการในการคุ้มครองดูแลลูกจ้างในเรื่องอื่น ๆ  อาทิ  สภาพและเงื่อนไขในการทำงาน ตลอดจนการตรวจสอบค่าจ้างที่อาจจะต่ำเกินไป ในกรณีที่พบว่าจ่ายค่าจ้างน้อยกว่า 1 ใน 3 ของงานลักษณะเดียวกันในพื้นที่นั้น ๆ