Img

ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเยี่ยมเยียน

 

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิก ในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการ เยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้
  โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน

  - มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  - เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี

  - ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทำงออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

 • บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย 

 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
  ตัวอย่างรูปถ่าย

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

 • ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักในเยอรมนีมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55
  ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 54 ข้อ 6 และ 55 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก [pdf, 5.46k]

 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.--เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน หรือท่านจะทำประกัน ดังกล่าวกับ บริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน
  บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต [pdf, 548.3k]

 • หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ ผู้เชิญสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
  หนังสือรับรอง

  หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงว่าสามารถ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีการโอนถ่ายทรัพย์สินของบุคคลที่สามมา ยังท่านเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น) หลักฐานการเงินส่วนตัวอาจต้องยื่นแสดงด้วย ในกรณีที่สถานะทางการเงินของผู้เชิญของท่านในหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายไม่ เป็นที่น่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้

 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของญาติ / คนรู้จัก / แฟน ที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียน

 • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพัน หรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน

 • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้อง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้ว พร้อมหนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครอง หรือบิดา-มารดา ในหนังสือยินยอมนั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก สำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัดในประเทศไทย หรือในกรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนี ต้องมี การรับรองลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ต้องแสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมั